Classic Rock, Prog Rock World of TienQueen

Đây là một Blog về Classic Rock và Progressive Rock của Đoàn Lương Tiến (TienQueen, Kashmir), hiện đang là sinh viên năm thứ 3 ngành Computer Engineering khoa Computing của trường Đại học Quốc Gia Singapore. Mong các bạn tìm thấy ở đây một góc nhỏ để thả hồn vào cùng Classic và Prog Rock!

I wrote above lines when i was a sophomore, i'd like to keep that. Just a corner for my Prog n Classic Rock thoughts. Now I don't blogging much, follow me on twitter: tienqueen.

Friday, January 06, 2012

i got inspiration for this lyrics after listening to Phish song "Weigh"

BURN IT

I would like to gather all of your books so i could burn it, what do ya say?
Grap a lighter, turn it on, watch the fire
I would like to borrow your guitar so i could burn it, what do ya say?
Grap a lighter, turn it on, watch the fire
I would like to take you to the fields so i could burn it, what do ya say
Grap a lighter, turn it on, watch the fire

Chorus:
I'm crazy and I'm tired (tired tired )
on a doomy day I watch the fire
I'm find but i'm wild (wild wild )
on a quite day, burning burning 'em all!

I would like to get your bank statements so I could burn it, what do ya say?
Grap a lighter, turn it on, watch the fire
I would like you to throw all of your shoes and clothes so i could burn it, what do ya say?
Grap a lighter, turn it on, watch the fire
I would like to have your love so i could burn it, what do ya say?
Grap a lighter, turn it on, watch the fire

Chorus:
I'm crazy and I'm tired (tired tired )
on a doomy day I watch the fire
I'm find but i'm wild (wild wild )
on a quite day, burning burning 'em all!

TienQueen on 07.01.2012